მთავარი მოსწავლეებს აბიტურიენტებს სტუდენტებს მშობლებს პედაგოგებს ადმინისტრატორებს რეკლამა გალერეა
FORUM
 
 

თითოეული თქვენგანის დონაცია, ანუ შემოწირულობა  - მოემსახურება მის მხარდაჭერას, ფუნქციონირებასა და სრულყოფას!    

RSS
რესურსები
აქტიური მომხმარებლები
ალექსანდრე ეჯიბაძე  
მზია გიგუაშვილი  
ნანა ხახუტაიშვილი  
მარიამი ნარიმანაშვილი  
ნინო ბაიდოშვილი  
ვიკა  
თიკა გამყრელიძე  
ნათია სორდია  
მარიამ დავითაშვილი  
ქეთევანი ვარდანაშვილი  
 
ახალი კომენტარები
 • მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტები და სწორი პასუხები /Cat-ის საგამოცდო სისტემაზე მუშაობა გრძელდება/
 • გთხივთ დადოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული ბიოლოგიის ტესტები და პასუხები და მირჩიეთ რა უნდა გავითვალისწინო გავდივარ გამოცდაზე და ვნერვიულობ
 • ar aris dzalian rtuli,mtavaria mondomeba :*
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • -------
 • მათემატიკური პირამიდების საოცრება
 • dz magaria
 • 1992-93 წლების ომის შემდგომი ტრავმა აფხაზეთიდან დევნილებში
 • ბოლომდე რატომ არ დაიდო? :/
 • აზრი აქვს ცხოვრებას ... ცხოვრების მოლოდინში?
 • მოლოდინის რეალიზაცია მხოლოდ შენზე არ არის დამოკიდებული, თუ დავუკვირდებით ყველაფერი ეს ალბათობაზეა აგებული,
 • დედამიწის სიხშირე და ადამიანის ტვინი. რატომ უნდა გარდაიქმნას ადამიანი?
 • cota fizika unda icode es rom gaigo da me ver gavigeb
 • მე ვერ დავამატებ ტესტს?
 • შენც შეგიძლია დამატება. სადაც ტესტებს ნახულობ , იქვე არის "დაამატე ტესტი" . ამას დააწექი და შექმენი.
 • მერე რა იყოს და იმედია მაქსიმალურად ყველა ჩავაბარებტ წარმატებებიიიიიიიიი
 • მეცხრე კლასის ბოლოს, რომ გამოცდებია ძნელია?
 • მეცხრე კლასის გამოცდები ადვილია ჩავაბარე ძირითად საგნებშია მაგრამ საწიროა მერწმუნეთ

   
   

   

  Переводческие термины (вторая часть) მთარგმნელობითი ტერმინები (მეორე ნაწილი) ნანახია (10049) - ჯერ 30 აპრილი 2011

  74. Письменный перевод (Written translation) - вид перевода, при котором оригинал и перевод выступают в процессе перевода в виде фиксированных (главным образом, письменных) текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться. წერილობითი თარგმანი – თარგმანის სახეობა, როცა ორიგინალი და თარგმანი თარგმნის პროცესში წარმოდგენილია ფიქსირებული ტექსტების სახით (ძირითადად წერილობითი) და რომლებსაც მთარგმნელმა არაერთხელ შეიძლება მიმართოს.

  75. Полный (сплошной) перевод (Total translation) - перевод, передающий смысловое содержание оригинала без пропусков и сокращений. სრული-(ერთიანი)  თარგმანი – ორიგინალის აზრობრივი შინაარსის გამოტოვებებისა და შემოკლებების გარეშე გადმოცემა.

  76. Поморфемный перевод (Morpheme translation) - перевод, выполняемый на уровне отдельных морфем без учета их структурных связей. მორფემული თარგმანი –თარგმანი, შესრულებული ცალკეული მორფემების დონეზე, მათი სტრუქტურული კავშირების გათვალისწინების გარეშე.

  77. Последовательный перевод (Simultaneous translation) - разновидность устного перевода, осуществляемого после прослушивания определенной единицы текста, в паузах между этими единицами. თანმიმდევრული თარგმანი–ზეპირი თარგმანის სახეა,  რომელიც სრულდება ტექსტის გარკვეული   ერთეულების მოსმენის,  აგრეთვე   ამ   ერთეულების   პაუზებით მოსმენის შემდეგ

  78. Пословный перевод (Word-by-word translation) - перевод, выполняемый на уровне отдельных слов без учета смысловых, синтаксических и стилистических связей между словами. სიტყვასიტყვითი თარგმანი–თარგმანი შესრულებული ცალკეული სიტყვების დონეზე, სიტყვებს შორის აზრობრივი, სინტაქსური და სტილისტური კავშირების გათვალისწინების გარეშე.

  79. Пофразовый перевод (Phrasal translation) - перевод, выполняемый на уровне отдельных предложений или фраз, переводимых последовательно одно за другим. ფრაზული თარგმანი – ცალკეული წინადადებებისა და ფრაზების დონეზე შესრულებული თანმიმდევრული თარგმანი.

  80. Прагматика перевода (прагматический аспект перевода)(Pragmatics of translation) - влияние на ход и результат переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический потенциал оригинала и обеспечить желаемое воздействие на Рецептора перевода. თარგმანის პრაგმატიკა(თარგმანის პრაგმატული ასპექტი) – ზეგავლენა მთარგმნელობით პროცესზე და ამ პროცესის შედეგი, იმისათვის რომ აუცილებლად წარმოიქმნას ორიგინალის პრაგმატული პოტენციალი და უზრუნველყოფილი იქნას სასურველი ზემოქმედება თარგმანის რეცეპტორზე.

  81. Прагматическая адаптация перевода (Pragmatic adaptation of translation) - изменения, вносимые в текст перевода с целью добиться необходимой реакции со стороны конкретного Рецептора перевода. თარგმანის პრაგმატული ადაპტაცია– თარგმანის ტექსტში შეტანილი ცვლილებები თარგმანის კონკრეტული რეცეპტორის მიერ აუცილებელი რეაქციის მიღწევის მიზნით

   82. Прагматическая норма перевода (Pragmatic value of translation) - требование обеспечения прагматической ценности перевода.  თარგმანის პრაგმატული მნიშვნელობა– თარგმანის ტექსტის იმ ამოცანების შესაბამისობის დონე, რომელთა გადასაწყვეტადაც თარგმანი განხორციელდა.  

   83. Прагматический потенциал текста (Pragmatic potential of text) - способность текста оказывать воздействие на Рецептора, вызывать у него интеллектуальную или эмоциональную реакцию на передаваемое сообщение. ტექსტის პრაგმატული პოტენციალი–ტექსტის უნარი მოახდინოს ზეგავლენა რეცეპტორზე, გამოიწვიოს მასში ინტელექტუალური ან ემოციური რეაქცია გადმოცემულ ინფორმაციაზე.

  84. Прагматически (функционально) адекватный перевод (Equality of translation) - перевод, правильно передающий основную (доминирующую) коммуникативную функцию оригинала. პრაგმატულად (ფუნქციონალურად) ადეკვატური თარგმანი – თარგმანი, რომელიც მართებულად გადმოსცემს ორიგინალის ძირითად(დომინირებად) კომუნიკაციურ ფუნქციას.

  85. Приближенный перевод (Approximate translation) - использование в переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном контексте частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ. მიახლოებითი თარგმანი–თარგმანში გამოყენებული სათარგმნი ენის გრამატიკული ერთეული, რომელიც მოცემულ კონტექსტში ნაწილობრივ შეესაბამება საწყისი ენის უეკვივალენტო გრამატიკულ ერთეულს.  

  86.Прием лексических добавлений(Lexical addition)-использование в переводе дополнительных лексических единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала. ლექსიკური დამატება–თარგმანში დამატებითი ლექსიკური ერთეულების გამოყენება ორიგინალის აზრის იმპლიციტური ელემენტების გადმოსაცემად.  

  87. Прием    местоименного повтора(Pronoun repetition)- повторное указание в тексте перевода на уже упоминавшийся объект с заменой его имени на соответствующее местоимение. ნაცვალსახელის განმეორება–თარგმანის ტექსტში განმეორებითი მითითება უკვე ნახსენებ ობიექტზე და მისი შეცვლა ნაცვალსახელით.

  88. Прием  опущения(mitting)-отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте. გამოტოვება – თარგმანში ჭარბი სემანტიკური სიტყვების გადმოცემის უარყოფა, რომელთა მნიშვნელობა არარელევენტურია, ან ადვილად ხდება მათი აღდგენა კონტექსტში.

   89. Прием перемещения лексических единиц(Change of lexical units)-использование ближайшего соответствия переводимой единице ИЯ в другом месте высказывания в тексте перевода. ლექსიკურ ერთეულთა გადანაცვლების ხერხი–საწყისი ენის სათარგმნი ერთეულის უახლოესი შესატყვისის გამოყენება სხვა ადგილას თარგმანის ტექსტში.

  90. Прием пословного перевода(Literal translation)-подстановка ближайших соответствий вместо лексических единиц оригинала при сохранении синтаксических связей между ними в качестве промежуточной стадии в процессе поиска оптимального варианта перевода. სიტყვათასიტყვი თარგმანის ხერხი (საშუალება)-მიახლოებითი ჩანაცვლება, რაც გულისხმობს ლექსიკური ერთეულების ჩანაცვლებას სინტაქსური კავშირების შენარჩუნების გზით, რაც ყველაზე ოპტიმალური საშუალებაა თარგმნის პროცესში.

  91. Процесс перевода (собственно перевод) (Translation process)-действия переводчика по созданию текста перевода. თარგმნის პროცესი (საკუთრივ თარგმანი)-მთარგმნელის მოქმედება ტექსტის თარგმნის განსახორციელებლად.

  92. Прямой (первичный, непосредственный) перевод (Direct translation) - перевод, выполненный непосредственно с оригинала. ირდაპირი (პირველადი, უშუალო) თარგმანი- თარგმანი, რომელიც უშუალოდ ორიგინალიდან ხდება.  

  93. Психолингвистическая классификация переводов(Psycho-linguistic classification of translation)-подразделение переводов на виды и подвиды по способу (речевой форме) восприятия оригинала и создания текста перевода. თარგმანთა ფსიქოლინგვისტური კლასიფიკაცია – თარგმანთა დაყოფა ორიგინალის ტექსტის აღქმისა და თარგმანის ტექსტის შექმნის სახეების და ფორმების მიხედვით.  

  94. Рабочий перевод(Operational translation)-предварительный перевод, эквивалентность которого ограничена лишь передачей на уровне способа описания ситуации предметно-логического содержания оригинала. სამუშაო თარგმანი –წინასწარი თარგმანი, რომლის ეკვივალენტობა შემოფარგლულია მხოლოდ და მხოლოდ ორიგინალის ტექსტის საგნობრივ-ლოგიკური შინაარსის სიტუაციურ დონეზე გადმოცემით.

   95. Разнотипное соответствие (Polytypic conformity) - грамматическое соответствие в ПЯ, не совпадающее с исходной единицей по названию и определению. სხვადასხვაგვარი შესაბამისობა–გრამატიკული შესაბამისობა ნათარგმნის  ენაში, რომელიც არ ემთხვევა საწყის ერთეულებს დასახელებისა და განსაზღვრის მიხედვით.  

  96. Реферативный перевод (Abstract translation) - перевод, в котором содержатся относительно подробные сведения о реферируемом документе - его назначении, тематике, методах исследования, полученных результатах. რეფერატული თარგმანი– თარგმანი, რომელიც შეიცავს შედარებით დაწვრილებით ცნობებს რეფერირებულ დოკუმენტზე, მის დანიშნულებაზე, თემატიკაზე, კვლევის მეთოდებზე და მიღწეულ შედეგებზე.

  97. Рецептор (информации)(Recipient)-получатель сообщения, слушающий или читающий участник коммуникации. რეცეპტორი (ინფორმაციის) – ინფორმაციის მიმღები, მსმენელი ან წამკითხველი, კომუნიკაციის მონაწილე.

  98. Свободный (вольный) перевод (Free translation) - перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого можно достичь при данных условиях переводческого акта. თავისუფალი თარგმანი–თარგმანი, რომელიც სრულდება ეკვივალენტობის დაბალ დონეზე, ვიდრე ის თარგმანი, რომლის მიღწევა შესაძლებელია სათარგმნი პროცესის მოცემულ პირობებში.

  99. Семантико-стилистически адекватный перевод(Semantic-stylistic adequate translation)  семантически полный, точный и стилистически эквивалентный перевод, соответствующий функционально-стилистическим нормам языка перевода. სემანტიკურ-სტილისტური ადეკვატური თარგმანი–სემანტურად მთლიანი, ზუსტი და სტილისტურად ეკვივალენტური თარგმანი, რომელიც პასუხობს თარგმნის ენის სტილისტურ ნორმებს.

  100. Синтаксический контекст (Syntactic context) - синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или придаточное предложение. სინტაქსური კონტექსტი-სინტაქსური კონსტრუქცია, რომელშიაც გამოიყენება მოცემული სიტყვა, სიტყვათწყობა ან დამოუკიდებელი წინადადება.

  101. Синтаксическое уподобление (дословный перевод)(Syntactic assimilation)-способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных слов и порядка их расположения в оригинале и переводе. სინტაქსური დაქვემდებარება (ზუსტი, სიტყვათსიტყვითი თარგმანი)–თარგმანის სახეა, სადაც ორიგინალის სინტაქსური სტრუქტურა გარდაიქმნება სათარგმნის ენის ანალოგიურ სტრუქტურად, სრული მნიშვნელობის სიტყვეობის ერთობლიობისა და მათი განლაგების შენარჩუნებით ორიგინალსა და თარგმანში.

  102. Синхронный перевод (Simultaneus interpretation) - устный перевод, осуществляемый практически одновременно с произнесением текста оригинала. სინქრონული თარგმანი–რომელიც პრაქტიკულად ხორციელდება ორიგინალის ტექსტის წარმოთქმასთან ერთად.  

  103. Ситуативная модель перевода (The situational model of translation) -  модель перевода, представляющая процесс перевода как процесс описания при помощи ПЯ той же ситуации, которая описана в оригинале. თარგმანის სიტუაციური მოდელი-თარგმანის მოდელი, რომელიც თარგმანის პროცესს წარმოგვიდგენს   როგორც ორიგინალში გადმოცემული სიტუაციის აღწერას საწყისი ენის საშუალებებით.

  104. Ситуативный (экстралингвистический) контекст(Situational context)-обстановка, время и место, к которым относится высказывание, а также любые факты реальной действительности, знание которых помогает Рецептору правильно интерпретировать значения языковых единиц в высказывании. სიტუაციური (ექსტრალინგვისტური) კონტექსტი–გარემოება, დრო და ადგილი, რომელთაც მიეკუთვნება გამოთქმა, ასევე ნებისმიერი რეალური ფაქტი, რომლის შესახებაც არსებული ცოდნა რეცეპტორს ენობრივი ერთეულების სწორად აღქმის საშუალებას აძლევს.

  105.Ситуация(Situation)-совокупность идеальных или материальных объектов и связей между ними, описываемых в содержании высказывания.  სიტუაცია–გამოთქმის შინაარსში აღწერილი იდეალურ ან მატერიალურ ობიექტთა, და მათ შორის არსებული კავშირთა, ერთობლიობა.

  106. Смешанный перевод (Mixed translation) - перевод с использованием значительной доли традиционной (или машинной) переработки текста. შერეული თარგმანი–თარგმანი, რომელიც სრულდება ტექსტის მნიშვნელოვანი ნაწილის ტრადიციული (ან მანქანური) გადამუშავებით.

  107. Смысловая доминанта (Semantic dominant) - наиболее важная часть содержания оригинала, которая должна быть непременно сохранена в переводе и ради сохранения которой могут быть принесены в жертву другие элементы переводимого сообщения. აზრობრივი დომინანტი–ორიგინალის შინაარსის უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც უსათუოდ უნდა იქნეს შენარჩუნებული თარგმანში. ასეთ შემთხვევაში სათარგმნი ინფორმაციის სხვა ელემენტები შეიძლება არ ითარგმნოს.

  108. Сокращенный перевод(Abbreviated translation)-перевод, при котором осуществляется опущение отдельных частей оригинала по моральным, политическим или иным соображениям практического характера. შემოკლებული თარგანი–თარგმანი, რომლის დროსაც ორიგინალის ცალკეულ ფრაგმენტთა გამოტოვება მორალური, პოლიტიკური ან სხვა პრაქტიკული მოსაზრებით ხდება.

  109. Сопоставительный анализ перевода (Comparative analysis of translation) - анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. თარგმანის შეპირისპირებითი ანალიზი–ორიგინალის შინაარსისა და ფორმის ანალიზის  შეპირისპირება სათარგმნი ტექსტის ფორმისა და შინაარსის ანალიზთან.

  110. Специальная теория перевода (Special theory of translation) - раздел лингвистической теории перевода, изучающий особенности процесса перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс речевых форм и условий его осуществления. თარგმანის სპეციალური თეორია–თარგმანის ლინგვისტური თეორიის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა ტიპის ტექსტის თარგმანის თავისებურებებს, სამეტყველო ფორმების ზეგავლენას ამ პროცესზე, და მისი განხორციელების პირობებს.

  111. Способ описания ситуации (Way of description of situation) - часть содержания высказывания, указывающая на признаки ситуации, через которые она отражается в высказывании. სიტუაციის აღწერის საშუალება–გამოთქმის შინაარსის მხოლოდ  ის ნაწილია, რომელიც მიუთითებს სიტუაციის ნიშან-თვისებებზე და რომელთა საშუალებითაც იგი აისახება გამოთქმაში.

  112. Точный перевод (Precise translation) - перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ. ზუსტი თარგმანი–თარგმანი, რომელშიც ჟანრობრივი-სტილისტური ნორმებიდან შესაძლო გადახვევისას, ან სათარგმნი ენის უზუალური წესების გამოყენებისას, ეკვივალენტურადაა გადმოცემული  ორიგინალის შინაარსის მხოლოდ საგნობრივ-ლოგიკური ნაწილი.

  113. Трансформационно-семантическая модель перевода (Transformative-semantic model of translation) - модель перевода, представляющая процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ.  თარგმანის ტრანსფორმაციული-სემანტიკური მოდელი–თარგმანის მოდელი, რომელიც თარგმანის პროცესს წარმოადგენს, როგორც გარდაქმნათა რიგს, რომელთა დახმარებითაც მთარგმნელი საწყისი ენის ერთეულებიდან სათარგმნი ენის ერთეულებზე გადადის.

  114. Трансформационный перевод (Transformational translation) - перевод с использованием одной из переводческих трансформаций.  ტრანფორმაციული თარგმანი – თარგმანი, რომელიც სრულდება ერთ-ერთი მთარგმნელობითი ტრანსფორმაციის გამოყენებით.

  115. Узкий контекст (микроконтекст) (Micro-context) - лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения. ვიწრო კონტექსტი (მიკროკონტექსტი) – ლინგვისტური კონტექსტი ერთი წინადადების ან სიტყვათწყობის ფარგლებში.

  116. Уровень (тип) эквивалентности (Type of the equality) - степень смысловой близости оригинала и перевода, определяемая частью содержания оригинала, сохраняемой при переводе.  ეკვივალენტობის დონე–თარგმანისა და ორიგინალის აზრობრივი სიახლოვის დონე, იგი განისაზღვრება ორიგინალის შინაარსის იმ ნაწილით, რომელიც დაცულია თარგმნის პროცესში.

  117. Устный перевод (Oral translation) - вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в процессе перевода в нефиксированной (устной) форме, что предопределяет однократность восприятия переводчиком отрезков оригинала и невозможность последующего сопоставления или исправления перевода после его выполнения.  ზეპირი თარგმანი–თარგმანის სახეობა, როცა ორიგინალი და მისი თარგმანი თარგმნის პროცესში არაფიქსირებული (ზეპირი) ფორმითაა წარმოდგენილი. ეს წინასწარ განსაზღვრავს მთარგმნელის მიერ ორიგინალის მონაკვეთების ერთჯერად აღქმას,  შემდგომში შეპირისპირების, ან თარგმნის შემდეგ ნათარგმნის, ჩასწორების შესაძლებლობას.

  118. Учебный перевод (Training translation) - перевод, используемый в учебном процессе для подготовки переводчиков или как один из приемов обучения иностранному языку.  სასწავლო თარგმანი–სასწავლო პროცესში მთარგმნელთა მომზადების ან უცხო ენის სწავლების ერთ-ერთი საშუალება.

  119. Фрагментарный перевод (Fragmentary translation) - перевод не целого текста, а лишь отдельного отрывка или отрывков.  ფრაგმენტული თარგმანი–არა მთელი ტექსტის, არამედ მხოლოდ ნაწყვეტის, ან ნაწყვეტების თარგმანი.

  120. Художественный перевод (Artistic translation) - перевод произведений художественной литературы, т.е. текстов, основная функция которых заключается в художественно-эстетическом воздействии на читателя. მხატვრული თარგმანი– მხატვრული ლიტერატურის  თარგმანი   მკითხველზე მხატვრულ-ესთეტიკური ზეგავლენის მოხდენის მიზნით.

  121. Цель коммуникации (The aim of communication) - часть содержания текста (высказывания), указывающая на общую речевую функцию текста в акте коммуникации.  კომუნიკაციის მიზანი–ტექსტის შინაარსის ნაწილი, რომელიც კომუნიკაციის პროცესში ტექსტის ზოგად სამეტყველო ფუნქციაზე მიუთითებს.

  122. Цельнотекстный перевод (Integral translation) - перевод целого текста, без выделения в качестве отдельных единиц перевода отдельных слов, предложений или абзацев. მთლიანკონტექსტური თარგმანი-მთლიანი ტექსტის თარგმანი, სიტყვების, წინადადებებისა და აბზაცების ცალკეულ ერთეულებად   გამოყოფის გარეშე.

  123. Частная теория перевода (Particular theory of translation) - раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические аспекты перевода с одного данного языка на другой данный язык. თარგმანის კერძო თეორია–თარგმანის ლინგვისტური თეორიის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის თარგმანის ლინგვისტურ ასპექტებს, ერთი მოცემული ენიდან მეორე მოცემულ ენაზე თარგმანის   პროცესში .

  124. Черновой перевод (Rough translation) - предварительный перевод, эквивалентность которого ограничена лишь передачей на уровне указания на ситуацию предметно-логического содержания оригинала при возможных пропусках и отклонениях от нормы ПЯ. შავი თარგმანი– წინასწარი თარგმანი, რომლის ეკვივალენტობა შემოიფარგლება მხოლოდ ორიგინალის შინაარსის საგნობრივ-ლოგიკურ სიტუაციაზე მითითებით, სათარგმნი ენის ნორმების შესაძლო დარღვევებით, გამოტოვებითა და გადახვევებით.

  125. Членение предложения (Segmentation of sentence) - способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры в ПЯ. წინადადების დანაწევრება–თარგმანის ხერხია, როცა ორიგინალის წინადადების სინტაქსური სტრუქტურა სათარგმნ ენაში ორ ან მეტ პრედიკატულ სტრუქტურად გარდაიქმნება.

  126. Широкий контекст (макроконтекст)(Micro-text context) - лингвистический контекст, выходящий за пределы предложения, в котором употреблена данная языковая единица. ფართო კონტექსტი–მაკროკონტექტი–ლინგვისტური კონტექსტი, რომელიც სცილდება წინადადების ფარგლებს და რომელშიც გამოყენებულია მოცემული ენობრივი ერთეული.

  127. Эквивалентность перевода (Equality of translation) - общность содержания (смысловая близость) оригинала и перевода. თარგმანის ეკვივალენტურობა–ორიგინალის და ნათარგმნი ტექსტის შინაარსის (აზრობრივი სიახლოვე)   ერთობლიობა.

  128. Эквивалентный перевод(Equality translation) - перевод, воспроизводящий содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности.   ეკვივალენტური თარგმანი-რომელიც გადმოსცემს ორიგინალის შინაარსს ეკვივალენტურობის ერთ-ერთ დონეზე.  

  129..Экспериментальный перевод (Experimental translation) - перевод, выполненный с исследовательской целью. ექსპერიმენტული თარგმანი-თარგმანი, რომელიც საკვლევი მიზნით ხორციელდება.

  130. Экспликация (описательный перевод)(Explication) - лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение этого значения на ПЯ. ექსპლიკაცია(აღწერითი თარგმანი)–ლექსიკურ-გრამატიკული ტრანსფორმაცია, რომლის დროსაც საწყისი ენის ლექსიკური ერთეული ჩაინაცვლება სიტყვათაწყობით, რომელიც გადმოგვცემს მის მნიშვნელობას, ესე  იგი გადმოგვცემს, მეტნაკლებად, სრულ ახსნას ამ მნიშვნელობისა საწყის ენაზე.

  131. Эталонный перевод (Model translation) - образцовый перевод, используемый для сравнения с квалифицируемым переводом.  ეტალონური თარგმანი –თარგმანის ნიმუშია, რომელიც კვალიფიციურ ნათარგმნთან შესადარებლად გამოიყენება.

  132. Этап переводческого процесса (Stage of the translation process) - часть переводческого процесса, характеризуемая действиями переводчика определенного типа. სათარგმნი პროცესების ეტაპები–სათარგმნი პროცესების ნაწილია, რომელიც ხასიათდება განსაზღვრული ტიპის  მთარგმნელის მოქმედებით.

  133. Языковое посредничество (Lingual mediation) - преобразование в процессе межъязыковой коммуникации исходного сообщения в такую языковую форму, которая может быть воспринята Рецептором, не владеющим ИЯ.   ენობრივი შუამავლობა- საწყისი ინფორმაციის გარდაქმნა ენათშორისი კომუნიკაციის დროს ისეთ ენობრივ ფორმად, რომლის აღქმის საშუალება ექმნება ისეთ რეცეპტორსაც, რომელიც არ ფლობს საწყის ენას.

  БИБЛИОГРАФИЯ

  ბიბლიოგრაფია

  1. Ванников Ю.В. и др. “Научно-технический перевод”. Москва, “Наука”, 1987.

  2. Григоров В.Б. “Как работать с научной статьей”. Москва, “Высшая школа”, 1991.

  3. Демидова А.К., Смирнов Э.А. “Русская коммерческая корреспонденция”. Москва, “Русский язык”, 1993.

  4. Загорская А.П. и др. “Письмовник для ведения деловой корреспонденции”. Москва, “Московский рабочий”, 1992.

  5. Комиссаров “Теория перевода”.

  6. Николаев В.П. Цикл лекций “Референт-переводчик английского языка”. Пятигорск, 1992-93.

  7. Пронина Р.Ф. “Пособие по переводу английской научно-технической литературы”. Москва, “Высшая школа”, 1973.

  8. Потапова И.А., Кащеева М.А. “Пособие по переводу английского литературного текста”. Москва, “Высшая школа”, 1975.

   

   

  ავტორი :ნანა ხახუტაიშვილი კომენტარები (0)

  კომენტარები  
  გაზიარება
  მსგავსი თემები :
  | ენათმეცნიერება |
     
 • კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია !
 •  
  საკვანძო სიტყვები  
  ბუნება/ეკოლოგია სხვა სასწავლო აღმზრდელობითი დაწესებულებები დასაქმება/კარიერა/ბიზნესი მომზადება/ტესტირება/ჩაბარება სასწავლო დაწესებულების მართვა კომპიუტერული ტექნიკა/ინტერნეტი პედაგოგიკა/ფსიქოლოგია მედიცინა და პროფილაქტიკა სარეკლამო მომსახურება ფიზიკური კულტურა და სპორტი ადამიანთაშორის ურთიერთობა კვალიფიკაციის ამაღლება ინტერესები/კონკურსები რელიგია საზოგადოებრივი ურთიერთობები სასარგებლო რჩევები მეცნიერება/ტექნიკა გართობა/თამაშები საგანმანათლებლო დაწესებულებები სასწავლო პროცესი/საგნობრივი სწავლება/მეთოდიკა მშობელი და ოჯახი გამოცემები/პუბლიკაციები შემოქმედება/ხელოვნება/კულტურა ბავშვის კვება და მოვლა სიახლე განათლების სფეროში ბავშვის აღზრდა განათლება საქართველოში და მსოფლიოში გაერთიანებები/სოციალური ქცელები სწავლა საზღვარგარეთ/სტიპენდიები და გრანტები დასვენება/ტურიზმი
  ანონსი  
   
  მთავარი   მოსწავლეებისთვის   სტუდენტებისთვის
   

  პედაგოგთა შორის ყოველთვის იყო ცნობილი ჭეშმარიტება, რომ უმაღლესი განათლების მიღების დამადასტურებელი დიპლომის მიღება - ფინიში არაა, ეს - მხოლოდ სტარტია:  
   
  მშობლებისთვის   პედაგოგებისთვის   ადმინისტრატორებისთვის
     
  ავტორიზაცია
  შესვლა
  დაგავიწყდათ პაროლი; ?
  დარეგისტრირდით !
  ურჩიეთ საიტი მეგობარს !
  სიახლეების გამოწერა
   
  ჩვენი მეგობრები
   
  სიახლეები  
   

  RSS
  | ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პროექტის შესახებ | წესები და პირობები
  იპოვეთ შეცდომა? | გვაცნობეთ პლაგიატის შესახებ
  საავტორო უფლებები დაცულია © www.education.ge - 2022