მთავარი მოსწავლეებს აბიტურიენტებს სტუდენტებს მშობლებს პედაგოგებს ადმინისტრატორებს რეკლამა გალერეა
FORUM
 
 

თითოეული თქვენგანის დონაცია, ანუ შემოწირულობა  - მოემსახურება მის მხარდაჭერას, ფუნქციონირებასა და სრულყოფას!    

RSS
რესურსები
აქტიური მომხმარებლები
ალექსანდრე ეჯიბაძე  
მზია გიგუაშვილი  
ნანა ხახუტაიშვილი  
მარიამი ნარიმანაშვილი  
ნინო ბაიდოშვილი  
ვიკა  
თიკა გამყრელიძე  
ნათია სორდია  
მარიამ დავითაშვილი  
ქეთევანი ვარდანაშვილი  
 
ახალი კომენტარები
 • მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტესტები და სწორი პასუხები /Cat-ის საგამოცდო სისტემაზე მუშაობა გრძელდება/
 • გთხივთ დადოთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე გამოყენებული ბიოლოგიის ტესტები და პასუხები და მირჩიეთ რა უნდა გავითვალისწინო გავდივარ გამოცდაზე და ვნერვიულობ
 • ar aris dzalian rtuli,mtavaria mondomeba :*
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • -------
 • მათემატიკური პირამიდების საოცრება
 • dz magaria
 • 1992-93 წლების ომის შემდგომი ტრავმა აფხაზეთიდან დევნილებში
 • ბოლომდე რატომ არ დაიდო? :/
 • აზრი აქვს ცხოვრებას ... ცხოვრების მოლოდინში?
 • მოლოდინის რეალიზაცია მხოლოდ შენზე არ არის დამოკიდებული, თუ დავუკვირდებით ყველაფერი ეს ალბათობაზეა აგებული,
 • დედამიწის სიხშირე და ადამიანის ტვინი. რატომ უნდა გარდაიქმნას ადამიანი?
 • cota fizika unda icode es rom gaigo da me ver gavigeb
 • მე ვერ დავამატებ ტესტს?
 • შენც შეგიძლია დამატება. სადაც ტესტებს ნახულობ , იქვე არის "დაამატე ტესტი" . ამას დააწექი და შექმენი.
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • mxolod am kriteriumebit adgent bavshvi nu adamiani aris tu ara rindigo?iqneb raime metodi shemogetavazebinat,romlis mixedvitac gavarkvevdit misi auris fersa tu taobisadmi identobas ...
 • „ინდიგოს ბავშვები“ - რა ვიცით მათ შესახებ?
 • saintereso statiaa dzalian didi madloba!!!
   
   

  გამოცდისა ან ჩათვლისათვის მომზადების დროს ლიტერატურასა თუ ინტერნეტში ძებნის პროცესში ხშირად გადავეყრებით ხოლმე საინტერესო, სასარგებლო და ზოგჯერ საოცარ ინფორმაციას. საიტის ეს გვერდი განკუთვნილია სწორედ ასეთი ხასიათის მასალების გამოსაქვეყნებლად. აქტიურად გამოიყენეთ მისი შესაძლებლობები ამ სახის მასალების გასაცნობად ან თქვენ მიერ მოპოვებული საინტერესო ინფორმაციის განთავსებისათვის.


                                                         

  სასარგებლო სათამაშოები ნანახია (16272) - ჯერ 04 იანვარი 2013

  TamaSi bavSvis qcevis wamyvani formaa. igi bavSvs exmareba garemos ukeT SecnobaSi, fizikur da gonebriv da socialur ganviTarebaSi. erTi sityviT, TamaSi amzadebs bavSvs momavali cxovrebisTvis. Amitomac didi mniSvneloba aqvs imas, Tu rogor da ra saSualebebiT TamaSobs bavSvi. saTamaSos SerCevas udidesi mniSvneloba aqvs. მარია მონტესორი (იტალიელი პედაგოგი, მეცნიერი, ფილოსოფოსი) Tvlida, rom bavSvisTvis saukeTeso saTamaSoebia xisgan damzadebuli nivTebi, kubebi, musikaluri instrumentebi, rbili saTamaSoebi da a.S. saerTodac ukeTesia, Tuki saTamaSo iqneba ubralo da ar iqneba detalebiT zedmetad gadatvirTuli, raTa bavSvma SeZlos fantaziis amuSaveba.

  rCevebi meurveTaTvis (6-12 Tvis bavSvebisTvis)

  • eTamaSeT bavSvs sxvadasxva zomis saTamaSoebiT, Tan auxseniT da elaparakeT imaze, rasac akeTebT!

  • SeuwyveT xeli, raTa bavSvma aRiqvas moculoba anu mixvdes, ra moculobisaa romelime sagani (modi axla gadmovyaroT yuTidan saTamaSoebi! axla isev CavalagoT! yvela Caetia?)!

  • erTdroulad bavSvs nu miscemT bevr saTamaSos, es mas abneves! iqonieT mravalferovani saTamaSoebi da imisaTvis, rom moyirWebis grZnoba ar gauCndes, xSirad ucvaleT.

  imisaTvis, rom bavSvmaiswavlos sagnebis zomis, formis, ferisa da daniSnulebis mixedviT dajgufeba, uzrunvelyaviT is sxvadasxva formis, feris, zomis saTamaSoebiT!

  imisaTvis, rom bavSvma iswavlos mizeg-Sedegobrivi kavSirebis damyareba, miawodeT mas saTamaSo, daaintereseT, Semdeg zurgs ukan daumaleT da SeecadeT CarToT misi moZebnis procesSi! miawodeT saJRaruno , romelic gamoscems xmas, eTamaSeT bavSvs.  

  gaimeoreT qmedeba ramdenjerme, rom bavSvma aRiqvas saTamaSo,   rogorc xmis gamocemis saSualeba!

  uzrunvelyaviT bavSvi saTamaSoebiT, romlebic mizez-Sedegobriobis aRqmaSi   daexmareba bavSvs mag.: mieciT saTamaSo kolofi, romelsac aqvs sxvadasxva formis xvrelebi da iseTi formis kubebi, romelTa moTavseba SesaZlebelia kolofis xvrelebSi)!

  iqonieT saTamaSoebi, romlebic gansxvavebul reagirebas, qmedebas moiTxovs!

   

  1-3 wlis bavSvebisTvis

  Aam asakSi viTardeba bavSvis msxvili da natifi motorika.

  mieciT iseTi saTamaSoebi, romlebsac SeiZleba xeli hkras, gaagoros, daiWiros an xeli mouWiros!

  mieciT sxvadasxva masalis saTamaSoebi da sagnebi, rom ganuviTardes Sexebis   grZnoba!

  bavSvTan erTad daamzadeT martivi saxis saTamaSoebi, Tojinebi an sakravebi, mag., doli!

  bavSvi swavlobs bevr axals da ecnoba samyaros-iqonieT saTamaSoebi da sxva sagnebi, romlebic sxvadasxva kulturisTvisaa damaxasiaTebeli!

  fantaziis, warmosaxvis unaris ganviTarebisTvis gamouyaviT bavSvs sxvadasxva masala (saRebavi, plastilini da a.S) da adgili, sadac is SeZlebs am masalebiT moqmedebas!

  mieciT ufleba, iTamaSos usafrTxo sayofacxovrebo sagnebiT, mag., qvabSi Cayaros saTamaSoebi!

  mieciT sxvadasxva masala, raTa miiRos am SegrZnebebze damyarebuli, sensoruli gamocdileba (mag.: Tixa, plastilini, muyaos figurebi)!

  ავტორი :მარიამ სოხაძე კომენტარები (1)

  კომენტარები  
  მარიამ სოხაძე 08 იანვარი 2013

  წყარო: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები (2010)

  გაზიარება
  მსგავსი თემები :
  | ბავშვის მოვლა და აღზრდა |
     
 • კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია !
 •  
  საკვანძო სიტყვები  
  სხვა უმაღლეს სასწავლებელში განმანათლების მართვის ორგანოებში კოლეჯში პროფესიულ ცენტრში სასწავლო-აღმზრდელობით დაწესებულებაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში სკოლამდელ დაწესებულებაში
  ანონსი  
   
  მთავარი   მოსწავლეებისთვის   სტუდენტებისთვის
   

  პედაგოგთა შორის ყოველთვის იყო ცნობილი ჭეშმარიტება, რომ უმაღლესი განათლების მიღების დამადასტურებელი დიპლომის მიღება - ფინიში არაა, ეს - მხოლოდ სტარტია:  
   
  მშობლებისთვის   პედაგოგებისთვის   ადმინისტრატორებისთვის
     
  ავტორიზაცია
  შესვლა
  დაგავიწყდათ პაროლი; ?
  დარეგისტრირდით !
  ურჩიეთ საიტი მეგობარს !
  სიახლეების გამოწერა
   
  ჩვენი მეგობრები
   
  სიახლეები  
   

  RSS
  | ავტორიზაცია | რეგისტრაცია | პროექტის შესახებ | წესები და პირობები
  იპოვეთ შეცდომა? | გვაცნობეთ პლაგიატის შესახებ
  საავტორო უფლებები დაცულია © www.education.ge - 2023